Is på søen, vinteren 2021

VEDTÆGTER FOR BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB

§ 1.    Navn

Klubbens navn er Birkerød Ro- og Kajakklub. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

§ 2.    Hjemsted

Klubben er hjemmehørende på adressen Plantagevej 80B, 3460 Birkerød.

§ 3.    Formål

Klubbens formål er at udøve idræt i form af roning og roningsrelaterede aktiviteter.

§ 4.    Medlemskab

Stk. 1. Klubben er åben for alle, der kan tilslutte sig klubbens formål og medlemsbetingelser.

Stk. 2. Klubben kan have såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer kan alene deltage i klubbens sociale arrangementer.

Stk. 3. Anmodning om optagelse sker skriftligt via foreningens hjemmeside og skal godkendes af rochefen, kajakchefen eller holdlederen for det relevante seniorhold. Såfremt klubben optager medlemmer under 18 år, skal optagelsesanmodningen bekræftes af en af ansøgerens forældre eller værge.

Stk. 4. Medlemskab indtræder efter accept af ønsket om optagelse, jf. stk. 3 ovenfor, og efter betaling af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.

Stk. 5. Alle medlemmer skal årligt bekræfte/attestere at være i besiddelse af de nødvendige svømmefærdigheder. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at svømmefærdigheden vedligeholdes.

Stk. 6. Udmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Udmeldelse giver ikke ret til refusion af kontingent eller indmeldelsesgebyr. Udebleven betaling giver bestyrelsen ret til at bringe medlemskabet til ophør.

Stk. 7. For overtrædelse af klubbens vedtægter eller reglementer er bestyrelsen bemyndiget til at idømme karantæne eller ekskludere medlemmet.

Stk. 8. Et medlem, der er ekskluderet, kan indenfor en tidsfrist på 8 dage skriftligt forlange kendelsen appelleret til førstkommende generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør, om eksklusionen eventuelt skal omgøres.

§ 5.    Kontingent og indmeldelsesgebyr

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes årligt af generalforsamlingen på forslag fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves helårligt til betaling senest den 1. april. Kontingentet skal være betalt, for at roning er tilladt. Ved indmeldelse efter 1. august reduceres kontingentet.

Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at nedsætte kontingentet for enkelte medlemmer.

§ 6.    Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar. Generalforsamlingen indkaldes per mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.  Indkaldelsen skal indeholde den endelige dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

  • Valg af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
  • Formandens beretning om den afsluttede sæson.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Forelæggelse af det foreløbige budget for det kommende år og fastlæggelse af det kommende års kontingent og indmeldelsesgebyr.
  • Aktivitetsplaner for den kommende sæson.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle suppleanter.
  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Stk. 3. I begyndelsen af januar sender bestyrelsen per mail en meddelelse til klubbens medlemmer om den kommende generalforsamling og anfører, at der kan stilles forslag om optagelse af punkter på dagsordenen. Disse forslag skal fremsendes per mail senest tre uger før generalforsamlingen, og de medtages i den endelige dagsorden i deres fulde ordlyd.

Alle spørgsmål, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Såfremt blot ét medlem kræver det, skal skriftlig afstemning foretages. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som har været medlem i mindst tre måneder, afgive sin stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst én fuldmagt per fremmødt medlem.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6. Såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud, kan bestyrelsen beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Bestyrelsen skal i øvrigt henholde sig til eventuelle retningslinjer og anbefalinger fra DGI om betingelserne for og gennemførelsen af en digital generalforsamling.

Stk. 7. Efter generalforsamlingen udarbejdes et referat, der godkendes af dirigent og formand. Referatet gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

§ 7.    Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

§ 8.    Vedtægtsændringer

Kun generalforsamlingen kan beslutte ændring af klubbens vedtægter. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.

§ 9.    Bestyrelsen

Stk. 1.  Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og øvrige poster, som den finder hensigtsmæssigt at oprette. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samtidigt. Ved eventuelle udtrædelser af bestyrelsen indtræder de valgte suppleanter. Ved udtrædelser der gør, at der er under 5 medlemmer (efter indtrædelse af suppleanter), vil der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2.  Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsen skal dog orientere medlemmerne om eventuelle udgifter, som i væsentlig grad påvirker klubbens samlede årsbudget og indhente generalforsamlingens samtykke til påtænkte ekstraudgifter, som ikke kan finansieres over klubbens ordinære driftsbudget.

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde, når den anser det for påkrævet, og den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal enten formanden eller kassereren være til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med deltagelse af medlemmer af klubben, som ikke er medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5.  Bestyrelsen skal sikre, at klubben har et gyldigt og dækkende regelsæt for klubbens aktiviteter, herunder benyttelsen af materiellet. Vedtægterne og regelsættet skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside.

§ 10.  Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab og det foreløbige budget for næste år udsendes per mail til alle klubbens medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11.  Tegningsret og hæftelse

Stk. 1. Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren. Dog skal ikke budgetterede udgifter og investeringer større end 5 % af de budgetterede kontingentindtægter forelægges den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke klubbens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.

§ 12.  Opløsning af klubben

Stk. 1. Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves, at tre fjerdedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder klubbens aktiver, når enhver er svaret sit, Rudersdal Kommune.

 

Nærværende vedtægter, der erstatter de tidligere vedtægter af 19. marts 2016, er vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2022 og bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 2022.