Regler for udlejning af Birkerød Ro- og Kajakklubs klublokale og køkken.

 1. Klubbens opholdsstue og køkken kan efter aftale lejes af aktive medlemmer af Birkerød Ro- og Kajakklub. Ligeledes kan aktive medlemmer af Birkerød Sejlklub, som er over 25 år og som har været medlemmer af Sejlklubben i mindst 1 år, leje lokalet. Endelig kan klubben i specielle situationer og med godkendelse fra bestyrelsen udlejes eller udlånes til særlige formål.
 2. Klubbens lokaler må maksimalt benyttes af 45 personer.
 3. Faciliteterne lejes personligt af medlemmet til eget eller nærmeste families (ægtefælle/kæreste og børns) anvendelse. Der udlejes dog ikke til børnefødselsdage, ungdomsfester og lignende (efter bestyrelsens vurdering).
  Det medlem, der lejer lokalet, skal være til stede under hele arrangementet.
 4. Prisen for et døgns leje fastsættes af bestyrelsen og udgør aktuelt (2023) kr. 1.750.
  Derudover skal lejere, der ikke er medlem af Birkerød Ro- og Kajakklub, betale et depositum, som aktuelt udgør kr. 1.000.
 5. Normal lejeperiode er fra kl. 12:00 til kl. 12:00 den efterfølgende dag. Forudsat, at det enkelte lejemål ikke kolliderer med andre aktiviteter i klubben, kan lejeren dog få adgang til lokalet allerede efter den faste rotid (og eventuel anden lokalebrug) aftenen forinden.
 6. Forespørgsel om leje af klubbens lokale rettes til kassereren (kasserer@birkeroed-roklub.dk) ligesom aftale om udlevering, respektive returnering, af nøgler træffes med denne eller med en person, som denne har henvist til.
 7. Lokalet overtages uden forudgående rengøring.
 8. Lokalerne skal (mindst) afleveres i samme stand, som de var i ved lejemålets begyndelse og lejeren er altid ansvarlig for oprydning, rengøring og bortskaffelse af affald efter brug.
  I øvrigt henvises til den gældende checkliste for lån af faciliteterne.
 9. Eventuelle skader på lokaler eller inventar skal rapporteres til kassereren i forbindelse med lejemålets afslutning.
  Derudover kan klubben lade lokalerne inspicere ved en af bestyrelsen udpeget person.
  På baggrund af ovenstående tages der stilling til, om lejeren skal gøres ansvarlig for muligt noterede skader.
  Herefter returneres eventuelt depositum.
 10. Lejemålet giver ingen adgang til bådhallen eller til de i bådhallen beroende genstande, herunder klubbens grill.
 11. Faciliteterne kan ikke lejes på tidspunkter, hvor de bliver brugt til klubaktiviteter.
 12. Aftale om udlejning kan kun indgås for 1 år frem i tiden.
 13. Under udlejningen skal klubbens medlemmer have uhindret adgang til at klubbens bådhal og tilhørende materiel såvel som til omklædningsrum og toiletter.
..