Styrmandens ansvar og pligter

Enhver roer, der får tildelt styrmandsret, (kort-, langtur eller outrigger) må gøre sig klart, at vedkommende også påtager sig et ansvar og en del pligter. Det bør ikke afskrække nogen, da der er mange spændende udfordringer og glæder ved at opnå, og påtage sig styrmandsretten. Husk, at viden altid vil blive mødt med respekt.

Ansvar og pligter

Ansvaret er defineret i søfartslovene, DFfR’s love og klubbens reglement og romappe.

Ved ulykker kan styrmanden kræves retsforfulgt efter søloven eller straffeloven som enhver anden skibsfører. Der findes flere sager, hvor roere er blevet dømt efter straffeloven/søloven. Husk - ukendskab til loven er ingen undskyldning for ikke at overholde den.

Som styrmand skal man desuden have kendskab til klubbens forsikringsforhold.

Styrmanden (den der er skrevet ud som styrmand på turen) har følgende pligter:

Inden turen:

 • at være orienteret om de aktuelle vejrforhold
 • at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse
 • at sikre sig at mandskabets kvalifikationer er i orden til den aftalte tur
  • Svømmefærdigheder, rofærdigheder, kondition, generelt helbred mv.
 • at indskrive turen på Rokort og derved overtage ansvaret for båd og mandskab

Under turen:

 • at sørge for at roningen finder sted i henhold til de til en hver tid gældende regler
 • at være fortrolig med søvejsregler og styreteknik
 • at sørge for at mandskabet opfører sig korrekt på hele turen, også på land
 • at meddele forsinket hjemkomst til klub og evt. pårørende

Efter turen:

 • at notere tidspunkt for hjemkomst og den roede distance i Rokort
 • at melde om eventuelle skader på materiel eller på 3. mands ejendom
 • at rapportere til formand og rochef hvis der har været en utilsigtet hændelse på turen
 • at sørge for at materiellet bliver rengjort og lagt på plads efter turen ifølge klubbens regler
 • at tage vare på, at en oplagt båd hjembringes snarest muligt.

Moralsk forpligtigelse

Undervejs på turen må der ikke herske tvivl om, hvem der er turens leder (styrmand), da denne har det afgørende ord mht. turens afvikling. Styrmanden skal til gengæld lede turen ud fra den svageste roers formåen.

Såfremt der har været forsømmelser fra mandskabets side på turen, har styrmanden ret til at indberette dette til bestyrelsen, som så kan tage affære efter klubbens og/eller DFfR’s vedtægter.